0113-212828
info@lamellen-rolgordijnen.nl
Cookweg 22
4462 HE Goes

Privacyverklaring TBM Goes BV

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. TBM Goes BVacht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden doorons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder anderedat:
  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij viadeze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodigzijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken ingevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ookeisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, tecorrigeren of te verwijderen.

TBM Goes BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uitwelke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig telezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-05-2018 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnenpersoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door uworden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat zeaan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uwpersoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ookaan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Contactformulier

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering vande overeenkomst.
Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europeseprivacyregels na te leven.In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van dezediensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben eenbewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andereGoogle diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevenste beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen afte handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschrevenstatistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langerbewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onzewebwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veiligemanier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezenalvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdientaanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogtebent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uwpersoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kuntu een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemminggebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaatom inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestiemee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens nietkloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Opgrond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen metde Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

TBM Goes BV / Lamellen-rolgordijnen.nl
Cookweg 22
4463HE Goes
info@tbmbv.nl
0113212828